VPLYV FARIEB, PROSTREDIA A ZVUKOV NA ÚSPEŠNOSŤ V KOMUNIKÁCII