Všeobecné obchodné podmienky

ProSchool s.r.o.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť ProSchool, s. r. o., so sídlom Kosorín 177, 966 24, Slovensko, IČO: 45649201, DIČ: 2023068982,  registrácia pre daň z pridanej hodnoty SK202306898,  zapísaná na  Okresnom súde Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.: 18599/S, zastúpená  konateľkou Martinou Majzlíkovou, uzavretých s kupujúcimi prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej taktiež „zákazník“).

1.3. Ustanovenie obchodných podmienok je nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

1.5. Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

1.6. V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorovho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

1.7. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach www.martinamajzlikova.sk,www.rawfamily.eu

 

1.2 Všeobecné podmienky

ProSchool, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

ProSchool, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

 

 1. Objednávka

 2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, vrátane informácií o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedená na vybranej webovej stránke predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená i na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, keď je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajní formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte,  tovare alebo službe, ceny vrátane  dane a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. U online kurzov a ebookov náklady na dodanie účtované nie sú. 

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky).Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odoslať “. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomná práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.  Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú jasné z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred odoslaním ich skontrolovať. Údaje uvedené v sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, respektíve príslušný daňový doklad bude uložený v elektronickom archíve po dobu 5 rokov od jej uzatvorenie za účelom jej úspešného plnenia a nie je sprístupnená tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať tovar/službu, ktorú si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje tovar/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať tovar/službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaní.

2.8. Vlastnícke právo k produktom/tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: martina@martinamajzlikova.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti ProSchool, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

 1. Faktúry a formy platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 

Nákupnú cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne bankovým prevodom na náš účet (platba trvá väčšinou 1 – 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilní symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a tovar alebo služba čo najrýchlejšie dodaná.

- bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa uskutoční  ihneď).

- online bankovým prevodom (platba sa uskutoční  ihneď).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenou technológii prijímania platobných kariet a online bankoných prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách alebo v korunách českých.

 SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedené v pokynoch k platbe, v zálohové faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamžiku, keď je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet.

O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý pri online platobných metódach dostanete obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia platby.

Ebooky a knihy nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 

 1. Dodacie lehoty a spôsob dodania tovaru

Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet.

Dodanie ebooku -.Ebook vo formáte .pdf bude zaslaní po hradení kúpnej ceny na vami zadanú elektronickou adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možno stiahnuť alebo otvoriť.

V prípade zakúpenia online programu, celý prebieha elektronicky na tejto stránke, prístupové údaje do členskej sekcie prídu automaticky e-mailom bezprostredne po zaplatení a spárovaní platby. Ak by Vám neprišli, neváhajte nás urýchlene kontaktovať.

Objednávky hmotných produktov vybavujeme  priebežne, v rámci svojich možností, najneskôr však odosielame do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by sme neboli schopní tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba...) Vás

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka.

Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, neváhajte nás  kontaktovať.

Ak by vám produkty neprišli alebo neboli sprístupnené elektronické služby, neváhajte nás okamžite kontaktovať

 

 1. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom

Digitálni obsah (ebook, online kurzy) posielame vám, ako kupujúcemu, na vašu elektronickou adresu (v prípade online kurzov prístupové údaje k členskej sekcií), prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby ste mali k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi v pdf formáte (v prípade  online kurzov pripojenie na internet) Obsah v prípade ebookov stiahnete v internetovom prehliadači, pokiaľ bol zaslaní odkaz na webovú stránku, online kurzy sú dostupné len s pripojením na internet a nie je možné sťahovať celý obsah. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.  

Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez nášho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalšími osobami. Ebooky slúžia iba k vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využitím mojich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a odporučenia a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikácií postupov, rád a doporučení uvedených v ebooku.                     

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000Z.z.).

6.2. Rozhodnete  sa pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 10. deň po prevzatí produktu/tovaru musí byť predávajúcemu odoslaní prejav vôle o odstúpení od zmluvy..
 • Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu. (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy).
 • Odošlite formulár prosím emailom na martinamajzlikova@gmail.com, prípadne proschool@proschool.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu  nákupu.
 • Odstúpenie je možné previesť elektronickou formou na emailovej adrese: martina@martinamajzlikova.sk, písomnou formou na adrese ProSchool s.r.o., Kosorín 177, 966 24, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priloženou kópiou faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaní dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskoršie do 30 dní od doručenia emailu (listu) o odstúpení od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.
 • Knihu môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000Z.z.). Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady, na adresu ProSchool s.r.o., Kosorín 177, 966 24. Neposielajte dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať nás vopred e-mailom na martina@martinamajzlikova.sk. Knihy nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:
 • tovar je mechanicky poškodený
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

6.3. Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: martina@martinamajzlikova.sk.

Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Neskôr Vám stornujeme 50% sumy, posledných 5 dní pred konaním seminára 100% sumy.

Zakúpený vstup je prenosný - ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného. V prípade online programu má klient nárok na vrátenie peňazí do 14 dní od začatia programu, pokiaľ sa tak rozhodne a upovedomí o tom e-mailom na martina@martinamajzlikova.sk. Po uplynutí tejto garančnej doby nemá nárok na vrátenie peňazí. 

6.4  Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odklady, pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatný spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

 • neuhradenie kúpnej ceny alebo čiastkovej úhrady (splátky) zákazníkom viac ako 7 dní po dobe splatnosti,
 •  porušenie povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) zo strany zákazníka.

 

 1. Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom.

Zodpovedáme za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie dokladu

Nenesiem zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

 

 1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

 

 1. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

9.1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti ProSchool s.r.o., so sídlom Kosorín 177, 966 24, , IČO: 45649201, DIČ: 2023068982,  registrácia pre daň z pridanej hodnoty SK202306898,  zapísaná na  Okresnom súde Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.: 18599/S, ako správcu a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia, prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu po odvolanie súhlasu. Zároveň zákazník dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponukách svojich obchodných partnerov.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcich.
 3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6 . 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Kontakt

proschool@proschool.sk

+421 918 299 330

 

Mgr. Martina Majzlíková

ProSchool, s. r. o.

Kosorín 177

966 24

Slovensko

 

IČO: 45649201

DIČ: 2023068982

DIČ DPH: SK202306898

 

 Spoločnosť je zapísaná na  Okresnom súde Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.: 18599/S