„Našim cieľom je pomôcť Vám efektívne rozvíjať Vašu organizáciu prostredníctvom vzdelávania zamestatncov, ale aj vedúcich pracovníkov. Poskytujeme priamu vzdelávaciu činnosť, online vzdelávanie, ale aj konzultácie a individuálne poradenstvo. Len kvalitný pracovný tím s dobrým vedením môže dlhodobo a perspektívne zabezpečovať efektívny chod spoločnosti. Veríme, že šťastný a spokojný zamestnanec je výkonnejším a produktívnejším zamestnancom, čo prináša osoh pre všetkých zainteresovaných."

 

Interní lektori

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.

Moje profesijné pôsobenie je zamerané na vedenie a riadenie ľudí. Tejto oblasti som sa venoval aj v absolvovanom doktorandskom štúdiu, ktorého výskumné výsledky sú publikované na Slovensku a v zahraničí. Ich závery sú uplatniteľné v širokom spektre súkromného, štátneho a verejného sektora.

Inštitucionálne som sa roky vzdelával aj v otázkach komunikácie, vplyvu myslenia na komunikáciu, na vzťahy, na motiváciu zamestnávateľa a zamestnanca.

Získané vedomosti uplatňujem priamo v praxi. Zastával som rôzne riadiace funkcie vo verejnom a v súkromnom sektore, a v niektorých som činný aj v súčasnosti. Svoje skúsenosti s radosťou odovzdávam spolu s ostatnými lektormi pôsobiacimi v spoločnosti ProSchool našim klientom.

Aktívne sa snažím prispieť k tomu, aby naši klienti mali nie len teoretické vedomosti, ale hlavne, aby ich vedeli využiť v praxi. Spojenie teórie s praxou prináša nevyčísliteľný úžitok všetkým zainteresovaným stranám.

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

Moje profesijné smerovanie je zamerané na aktívne lektorovanie, vytváranie programov
a obsahov rôznych vzdelávaní.

Aktuálne som taktiež garantkou vzdelávacích programov zameraných na využívanie mentoringu a koučingu v školskom prostredí. Príležitostne prednášam študentom pedagogiky a andragogiky na vysokých školách ako odborník z praxe.

Magisterské, doktorandské a doktorské štúdium som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Andragogika a Učiteľstvo a pedagogické vedy. Počas štúdií som venovala prioritne problematike adaptačného vzdelávania, motivácie, a v nepodsednom rade mentoringu. Oblasť vzdelávania dospelých ma zaujíma nielen na praktickej, ale aj na vedeckej úrovni, o čom svedčí aj moja publikačná činnosť a pravidelná účasť na vedeckých konferenciách.

Aktuálne, okrem spoločnosti ProSchool, pôsobím aj v Konzultačno-poradenskom centre na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venujem poradenským aktivitám pre
pedagogických zamestnancov, a som členkou redakčnej rady časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, kam pravidelne prispievam.

Okrem uvedených oblastí sa zameriavam aj na témy z oblasti manažmentu ako rozvoj
manažérskych kompetencií, zvládanie stresu, time management, komunikácia a prezentácia, základy firemného vzdelávania, trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja dospelých (happiness management, work-life balance, age management, kolegiálne učenie sa, talent management a i.) a pod.

Mgr. Martina Majzlíková

Technická podpora a komunikácia s klientom.

Venujem sa témam osobnostného rozvoja, individuálnemu poradenstvu, koučingu a terapeutickej práci. Som autorka kníh Šťastné vzťahy  a Šťastná žena, 12 krokov k šťastnému životu. Robím motivačné prednášky, workshopy a prispievam článkami do časopisu Balans. 

V rámci firemného prostredia prinášam témy cyklickosti pre ženy a učím ich ako v plnej miere využívať cyklický timemanagement.

 

 

  • Sme spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávacou a poradenskou činnosťou.
  • Zameriavame sa na ľudké zdroje v organizáciách a vo firmách, rozvoju manažérskych a riadiacich kompetencií, zručností v oblasti vedenia a riadenia, zostavovaniu pracovných tímov, komunikácii, teambuldingovým aktivitám, ale aj optimalizácii vnútorného nastavenia zamestnancov v prospech firmy či organizácie.
  • Vychádzame z nových vedeckých poznatkov a štúdií u nás aj vo svete a vytvárame vlastné ucelené vzdelávacie koncepty.
  • Naši lektori sú fundovaní a skúsení odborníci.
  • Poskytujeme  konzultácie pre spoločnosti, ale aj jednotlivcov.

V našich online programoch sa vzdeláva viac ako 4 000 ľúdí...

Pomáhali sme súkromným spoločnostiam  zvyšovať profesijné kompetencie ich zamestnancov.

Vzdelávali sme zamestnancov verejnej správy.

Spolupracovali sme s Úradom práce pri vzdelávaní dlhodobo nezamestnaných.

Prezenčne aj dinštančne sme vzdelávali zamestnancov viac ako 300 materských, základných, stredných škôl,  základných umeleckých škôl, poradenských zariadení a liečebno-výchovných sanatórií.